ACTIVITATI INSOLVENTA

 • Preinsolventa

  ANALIZĂ PRE-INSOLVENȚĂ

  Persoanele vizate pentru acest serviciu sunt societățile comerciale, care în cursul desfășurării activității economice întâmpină dificultăți în ceea ce privește încasări la termen, în onorarea propriilor obligații, inclusiv a celor fiscale și în asigurarea conturilor curente pentru un flux normal al activității.

  În situația în care o societate comercială întâmpină probleme enumerate și acel aspect persistă o durată care se apropie de 30 zile, atunci e nevoie urgentă de sprijinul și consultanță pe care o acordăm clienților aflați în astfel de situații.

  În ce constă suportul nostru: - Evaluarea situației economice și financiare a societății aflată în dificultate financiară. - Identificarea punctelor vulnerabile și punctelor forte. - Furnizarea concluziilor privind starea de fapt a societății rezultată în urma analizei, precum și prezentarea soluțiilor de salvare. - Identificarea elementelor în activitatea reprezentanților societății, care pot duce la angajarea răspunderii organelor de conducere.

  MANDAT AD-HOC

  În cazul în care societatea dumneavoastră este în dificultate sau imposibilitate de plată a debitelor, cabinetul nostru vă propune o soluție viabilă de evitare a procedurii insolvenței: mandatul ad-hoc. Mandatul ad-hoc este reglementat de Legea 85/2014.

  Mandatul ad-hoc este o procedură confidențială, declanșată la cererea debitorului în dificultate financiară, prin care un mandatar ad-hoc, desemnat de instanță, negociaza cu creditorii în scopul realizării unei înțelegeri între aceștia și debitor, în vederea depășirii stării de dificultate în care se află societatea debitoare.

  Avantajele procedurii constau în faptul că mandatarul ad-hoc este un specialist, independent de părți, cu probitate profesională care, în cele mai multe cazuri, obține concesii din partea creditorilor.

  Prin urmare, principala caracteristică a procedurii o reprezintă confidențialitatea în sensul că parților le este interzisă divulgarea sub orice formă de informații referitoare la procedură.

  Această caracteristică reprezintă și principalul avantaj al procedurii: concurenții, clienții și ceilalți participanți din piața nu vor afla de desfășurarea acestei proceduri.

  În cazul în care creditorii sau mandatarii acestora încalcă obligația de confidențialitate, pot fi obligați la plata de daune, conform regulilor dreptului comun.

  Deși procedura nu este obligatorie pentru creditori, totuși aceștia vor trebui să demareze negocieri cu mandatarul, deoarece în caz contrar riscă deschiderea procedurii insolvenței caz în care marja de negociere a acestora este semnificativ diminuată.

  Procedura se desfășoară în cadrul Tribunalului în circumscripția căruia iși are sediul societatea dumneavoastră.

  Durata mandatului ad-hoc este de maxim 90 de zile, termen în care mandatarul poate propune și obține: ștergeri de datorii, reeșalonări sau reduceri parțiale, continuarea sau încetarea unor contracte, reduceri de personal, etc.

  Deși mandatarul este independent de părți, demersurile acestuia se concretizează în obținerea unor rezultate favorabile societății dumneavoastră, în vederea evitării insolvenței.

  CONCORDAT PREVENTIV

  Concordatul preventiv este o procedură de salvare a companiilor aflate în dificultate financiară şi care se desfăşoară în afara instanţei, pe cale amiabilă între debitor şi creditori.

  Este o soluţie de evitare a insolvenţei.

  Concordatul preventiv este reglementat de Legea nr. 85/2014.

  Aceasta oferă debitorului posibilitatea, a cărui întreprindere traversează o criză financiară, care ar putea fi remediată, să ceară creditorilor şansa de a se redresa, evitând astfel procedura reorganizării judiciare sau a falimentului.

  Concordatul preventiv este un contract încheiat între debitor şi creditorii care deţin cel puţin două treimi (2/3) din valoarea creanţelor acceptate şi necontestate, în baza căruia debitorul propune un plan de redresare a societății sale şi de acoperire a creanţelor creditorilor împotriva sa, iar creditorii acceptă să sprijine eforturile debitorului de depăşire a dificultăţii în care se află societatea acestuia.

  Cererea de deschidere a procedurii de concordat preventiv se adresează de către debitor tribunalului în jurisdicția căruia iși are sediul. Conciliatorul provizoriu, numit de judecătorul-sindic dintre practicienii în insolvență, având în vedere propunerea debitorului în acest sens, elaborează, împreună cu debitorul, lista creditorilor și oferta de concordat preventiv, care se notifică creditorilor.

  Persoana care va superviza procedura de votare a concordatului, care va încerca să aducă părţile la un compromis acceptabil şi care va supraveghea executarea de către debitor a concordatului, va fi conciliatorul, acesta fiind un profesionist, practician în insolvenţă, care mediază încheierea concordatului şi controlează executarea sa de către debitor, informează creditorii şi ia măsuri de sancţionare pentru încălcarea contractului.

  De la data îndeplinirii formalităţilor de publicitate, se suspendă orice urmărire individuală împotriva debitorului şi se suspendă curgerea prescripţiei dreptului de a cere executarea silită a creanţelor contra debitorului, precum şi curgerea dobânzilor, penalităţilor şi a oricăror alte cheltuieli aferente creanţelor.

  În plus, pe perioada concordatului preventiv omologat nu se poate deschide procedura insolvenţei faţă de debitor. Orice creditor care deţine un titlu executoriu poate adera la concordat. Cererea de aderare se depune la conciliator, acesta incluzând-o în tabloul creditorilor concordatari.

  Dacă în termen de 18 luni nu au fost îndeplinite obligaţiile prevăzute în concordatul preventiv, creditorii vor putea vota, la propunerea conciliatorului, prelungirea duratei concordatului cu maximum 6 luni faţă de durata iniţială.

 • Insolventa Pers. Juridice

  INSOLVENȚA PERSOANELOR JURIDICE

  Insolvența unei persoane juridice se caracterizează prin incapacitatea de plată a acesteea în urma acumulării unor datorii către diverși creditori.

  Insolvența trebuie admisă și constatată prin Hotararea data de Judecătorul Sindic al Tribunalului în a cărei circumscripție se află societatea debitoare.

  Cererea trebuie susținută de documentele care atestă cuantumul datoriilor și care trebuie să depășească pragul prevăzut de lege și anume de 40.000 lei.

  Există câteva elemente esențiale pentru care instanța poate să constate insolvabilitatea și anume:

  - Cuantumul creanței sau a datoriilor trebuie să depășească pragul prevăzut de lege și anume de 40.000 lei;

  - Creanță trebuie sa fie: Certă – trebuie să rezulte din acte, documente contabile etc. recunoscute și acceptate de către debitor; Lichida – trebuie să fie determinată sau cel puțin determinabilă din documente; Exigibilă – să fie deja scadentă.

  DESCHIDEREA PROCEDURII INSOLVENŢEI LA CEREREA DEBITORULUI

  Societatea aflată în dificultate financiara poate solicita instanței (Tribunalului) printr-o cerere de intrare în procedura insolvenței.

  Cererea se va judeca cu prioritate în termen de 5 zile de la depunerea acesteia, fără a se cita părțile.

  Când societatea dumneavoastră se confruntă cu probleme financiare sau cu datorii care depașesc termenul legal de scadență, este bine să apelați la serviciile cabinetului nostru pentru a rezolva din timp aceste probleme. Avocatul nostru va formula cererea de deschidere a procedurii de insolvență și va compune dosarul pentru instanță.

  DESCHIDEREA PROCEDURII INSOLVENŢEI LA CEREREA CREDITORULUI

  Creditorul care deține un drept de creanță asupra unei firme poate solicita instanței intrarea acesteia din urmă în procedura insolvenței.

  Când societatea dumneavoastră, în calitate de creditor, se confrunta cu probleme de recuperare de la debitor a datoriilor care depășesc termenul legal de scadență, este bine să apelați la serviciile cabinetului nostru pentru a rezolva din timp aceste probleme. Avocatul nostru va formula și susține cererea de deschidere a procedurii de insolvență din numele creditorului.

  PERIOADA DE OBSERVAȚIE ÎN PROCEDURA INSOLVENȚEI

  Perioada de observație este perioada de timp cuprinsă între data deschiderii procedurii și data confirmării planului de reorganizare sau, după caz, a intrării în faliment.

  În perioada de observație societatea în insolvență poate derula activitățile curente. În această periodă se stabilesc cauzele insolvenței, șansele de reorganizare și persoanele eventual culpabile de aducerea în stare de insolvență a debitorului, este realizat inventarul bunurilor debitorului și se întocmește tabelul de creanțe.

  Tot în timpul perioadei de observație administratorul judiciar va analiza documentele contabile ale societății debitoare și întocmește un raport din care să reiasa cauzele care au dus la insolvență, dimensiunea „averii” societății și dacă societatea debitoare poate fi salvata prin reorganizare sau trebuie declanșată procedura de faliment și lichidare a bunurilor debitorului.

  După data deschiderii procedurii nu se vor mai percepe alte penalități și accesorii datoriilor apărute anterior datei deschiderii procedurii insolvenței și sunt suspendate toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale.

  PERIOADA DE REORGANIZARE

  Scopul final al oricărei acțiuni de reorganizare judiciară este salvarea de la faliment a societății aflată în incapacitate temporară de plată.

  Reorganizarea judiciară este procedura ce se aplică debitorului, persoană juridică, în vederea achitării datoriilor acestuia, conform programului de plată a creanțelor.

  Procedura de reorganizare presupune întocmirea, aprobarea, implementarea și respectarea unui plan, numit plan de reorganizare, acesta este de fapt un plan de afaceri având toate caracteristicile acestuia, care poate să prevadă, împreună sau separat: a) restructurarea operațională și/sau financiară a debitorului; b) restructurarea corporativă prin modificarea structurii de capital social; c) restrângerea activității prin lichidarea unor bunuri din averea debitorului.

  În urma confirmării unui plan de reorganizare, debitorul iși va conduce activitatea sub supravegherea administratorului judiciar și în conformitate cu planul confirmat, până când judecătorul-sindic va dispune, motivat fie încheierea procedurii insolvenței și luarea tuturor măsurilor pentru reinserția debitorului în activitatea comercială, fie încetarea reorganizării și trecerea la faliment.

  Pe parcursul reorganizării, debitorul va fi condus de administratorul special, sub supravegherea administratorului judiciar.

  Planul de reorganizare poate dura maximum trei ani și va fi supus votului și aprobării adunării creditorilor.

  FALIMENTUL UNEI SOCIETĂŢI COMERCIALE

  Falimentul şi lichidarea patrimoniului debitoarei este ultima soluţie atunci când, în mod cert, redresarea unei societăţi comerciale nu mai este posibilă, singura cale de a achita toate sau o parte din datoriile sale comerciale fiind lichidarea în întregime a activului.

  Prin procedura falimentului se intelege procedura de insolvență concursuală colectivă și egalitară care se aplică debitorului în vederea lichidării averii acestuia pentru acoperirea pasivului, fiind urmată de radierea debitorului din registrul în care este inmatriculat.

  În funcţie de specificul activităţii şi de mărimea firmei, această procedură poate deveni foarte complexă şi poate dura de la câteva luni, până la câţiva ani.

  Pentru a inventaria, evalua, conserva și lichida (lichidare bunuri este procedura prin care bunurile sunt transformate în lichidități bănești) patrimoniul debitorului asupra căruia se inițiază procedura de faliment, legea prevede numirea unui lichidator judiciar.

  Acesta menține și/sau incetează contractele ținute de debitor, procedează la verificarea creanțelor și urmărește încasarea acestora din patrimoniul debitorului, primirea plății pe seama debitorului și încasarea lor în contul și averea acestuia.

  În cazul falimentului, activitatea societății comerciale se oprește urmând ca, în timp cât mai rapid, lichidatorul judiciar să vândă totalitatea bunurilor, să încaseze creanțele societății iar banii obținuți să fie distribuiți către creditori. În cazul în care după distribuirea banilor către creditori rămân sume disponibile acestea vor fi distribuite către acționari/asociați.

  În situația în care se constată că nu există bunuri în patrimoniul debitorului sau că acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative se poate da o hotărâre judecatoreasca prin care se dispune radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat.

 • Insolventa Pers. Fizice

  INSOLVENŢA PERSOANELOR FIZICE

  Procedurile prevăzute de Legea insolvenței persoanelor fizice se aplică debitorului persoană fizică ale cărei obligaţii nu rezultă din exploatarea de către acesta a unei întreprinderi şi care:

  - are domiciliul, reşedinţa de cel puţin 6 luni anterior depunerii cererii în România;

  - este în stare de insolvenţă şi nu există o probabilitate rezonabilă de a redeveni, într-o perioadă de maximum 12 luni, capabil să îşi execute obligaţiile astfel cum au fost contractate, cu menţinerea unui nivel de trai rezonabil pentru sine şi pentru persoanele pe care le are în întreţinere;

  - cuantumul total al obligaţiilor sale scadente este cel puţin egal cu valoarea-prag de 15 salarii minime pe economie

  Insolvenţa este definită de lege ca acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor, pe măsură ce acestea devin scadente. Insolvenţa debitorului se prezumă atunci când acesta, după trecerea unui termen de 90 de zile de la data scadenţei, nu a plătit datoria sa faţă de unul sau mai mulţi creditori. Prezumţia este relativă.

  Legiutorul ofera debitorului posibilitatea de a solutiona insolvenţa personală prin urmatoarele modalitati: - pe bază de plan de rambursare a datoriilor; - prin lichidare de active; - prin procedura simplificată de insolvenţă.

  Atunci când va confruntati cu probleme financiare sau cu datorii care depașesc termenul legal de scadență, vă recomandăm să apelați la serviciile cabinetului nostru pentru a rezolva din timp aceste probleme. Pana la introducerea cererii de deschidere a procedurii de insolvență vă vom oferi consultanță și suport informațional în acest sens, astfel încat să puteți lua decizia care vi se potrivește cel mai bine. Vă putem oferi soluții și sprijin în acțiuni legale de eșalonare a datoriilor, de negociere cu creditorii în vederea recalculării de penalizari de întârziere, etc.

 • Lichidare voluntara

  LICHIDARE VOLUNTARA

  Lichidarea voluntară a unei firme este o oportunitate legala menita să-i ajute pe întreprinzătorii ajunsi într-o situatie dificilă, sau la expirarea termenului de activitate al societății, în cazul în care acest fapt e cuprins în actul contitutiv. În orice situație asociatii pot avea nevoie de un lichidator profesionist pentru a se ocupa de toată procedura de inchidere a societății, care cuprinde și lichidarea activelor societății și distribuirea sumelor obținute din vânzarea acestora creditorilor și asociaților.

  Potrivit articolului 235 alin. 2, introdus prin pct. 157 din Legea nr. 441 din 2006 în societățile cu răspundere limitata, asociații pot hotărî, odată cu dizolvarea, dacă dețin o pondere de 80-90% din totalul capitalului social, modificarea actului constitutiv, și modul de lichidare a societății, atunci cand sunt de acord cu privire la repartizarea și lichidarea patrimoniului societății și când asigură stingerea pasivului sau regularizarea lui în acord cu creditorii. „Prin votul unanim al asociaților se poate hotărî și asupra modului în care activele rămase dupa plata creditorilor vor fi impărțite între asociați.“ În lipsa acordului unanim privind împărțirea bunurilor, va fi urmată procedura de lichidare prevazută de legislația în vigoare”.

  Transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor rămase dupa plata creditorilor are loc la data radierii societății din registrul comertului. Registrul va elibera fiecarui asociat un certificat constatator al dreptului de proprietate asupra activelor distribuite, în baza căruia asociatul poate proceda la înscrierea bunurilor imobile în cartea funciară.

  Procedura de dizolvare/lichidare voluntară a unei firme presupune depunerea la Registrul Comerțului a doua dosare corespunzătoare celor doua etape ce trebuie parcurse: cea de dizolvare - lichidare și apoi cea de radiere.

  Pentru mai multe detalii așteptăm să ne contactați.

 • Lichidare Asociatii

  LICHIDARE ASOCIAȚII / FUNDAȚII

  În cazul în care asociații consideră că asociația/fundația nu mai corespunde scopurilor pentru care a fost înființată și doriți lichidarea acesteia, cabinetul nostru de insolvență vă poate oferi sprijinul în vederea îndeplinirii procedurilor legale privind lichidarea asociației sau fundației.

  Legislația aplicabilă procedurilor de lichidare a unei asociații/fundații: - O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii; - Ordinul Ministerul Finanțelor 2861/2009 privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii; - Ordinul Ministerul Finantelor 1969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

  Etapele lichidării unei asociații sunt următoarele: - Adoptarea Hotărârii Adunării Generale a Asociaților. - Numirea lichidatorului; - Depunerea cererii de lichidare. Indatoririle lichidatorului; - Incheierea procedurii; - Radierea asociației/fundației.

  Toate procedurile se vor efectua la instanța (Judecatoria) în circumscripția căreia este înregistrată asociația/fundația.

  Cabinetul de insolventa Drahenberg Dumitru împreună cu avocatul cabinetului Drahenberg Svetlana poate să vă ofere sprijinul calificat în vederea îndeplinirii procedurii: convocare și organizare AGOA, redactarea tuturor înscrisurilor necesare procedurii, lichidatorul, relația cu autoritățile (înregistrarea documentelor fiscale), etc

  Pentru mai multe detalii așteptăm să ne contactați.

 • Servicii conexe

  EȘALONAREA DATORIILOR CĂTRE ANAF ȘI ALȚI CREDITORI DE STAT

  Societățile comerciale, cât și persoanele fizice își pot eșalona obligațiile fiscale (reprezentând impozite, taxe, contribuții, precum și obligații fiscale accesorii, datorate și neachitate) pe care le au fata de bugetul de stat, pe o perioadă de maximum 5 ani.

  În acest sens, Ministerul Finanțelor Publice a elaborat o procedură de aplicare, reglementată de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată.

  Eșalonarea la plată se solicita de către contribuabili în baza unei cereri de eșalonare a datoriilor. Daca cererea de acordare a eșalonării la plată este completată corect și conține toate documentele necesare, dacă au fost depuse toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, organul fiscal soluționează, în termen de cel mult 60 de zile de la data înregistrării acesteia și eliberează un certificat de atestare fiscală menționand informații cu privire la aprobarea de eșalonare.

  Cabinetul nostru preia completarea și depunerea cererii de esalonare și urmărim tot procesul de aprobare a eșalonării.

  ASISTENȚĂ CREDITORI ÎN PROCEDURA DE INSOLVENȚĂ

  În cadrul procedurii de insolvență a unui debitor în care administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar nu este cabinetul nostru de insolvență, oferim creditorilor înscriși la masa credală asistență și serviciul de alertare cu privire la desfășurarea procesului de administrare judiciară sau lichidare judiciară a debitorului.

  De asemenea va oferim consultanță cu privire la etapele legale și modalitățile de îndeplinire a procedurii, în cazul în care nu sunteti familiarizat cu procedura de insolvență.

  ASISTENȚĂ REPREZENTANȚI DEBITOR ÎN PROCEDURA DE INSOLVENȚĂ

  În cadrul procedurii de insolvență a societății pe care o reprezentați, în care administratorul judiciar/lichidatorul judiciar nu este cabinetul nostru de insolvență, vă oferim asistență și consultanță cu privire la corectitudinea desfășurării procesului de administrare sau lichidare judiciară, cât si cu privire la etapele și modalitățile de îndeplinire a procedurii, în cazul în care nu sunteți familiarizat sau obișnuit cu astfel de situații.

  Pentru mai multe detalii așteptăm să ne contactați.

  FUZIUNI, DIVIZĂRI, EXCLUDERI ASOCIAȚI

  Serviciile de consultanță și asistență pentru fuziuni, divizări, excluderi asociați, oferite de cabinetul nostru, includ:

  - Întocmire proiect de fuziune;

  - Întocmire bilanț de lichidare;

  - Calcul raport de schimb al acțiunilor/părți sociale;

  - Raportul de expertiză privind operațiunile de fuziune/divizare;

  - Asistență în întocmirea protocolului de predare-primire privind operațiunile de fuziune/lichidare;

  - Asistență juridica pentru redactare și reprezentare documentație pentru Oficiul Registrului Comerțului;

  - Radiere persoane juridice absorbite.

 • Services EN/BG

  (EN) INSOLVENCY SERVICES IN BUCHAREST (ROMANIA)

  Insolvency analysis.

  Assessment of the debtor's economic and legal situation.

  Opening insolvency procedure at Debtor's claim.

  Opening insolvency procedure at Creditor's claim.

  Reorganizing the company activity, preparing a reorganization plan.

  Bankruptcy and judicial liquidation.

  Voluntary liquidation.

  Insolvency of physical persons.

  Liquidation of Associations / Foundations.

  Assistance to creditors in insolvency proceedings.

  Assistance to debtor representatives in the insolvency procedure.

  Business counseling for debt recovery.


  (BG) УСЛУГИ ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ В БУКУРЕЩ (РУМЪНИЯ)

  Анализ на несъстоятелността

  Оценка на икономическото и правно положение на длъжника

  Откриване на процедура по несъстоятелност по искане на длъжника

  Откриване на процедура по несъстоятелност по искане на кредитора

  Реорганизиране на дейността, подготовка на план за реорганизация

  Несъстоятелност и съдебна ликвидация

  Доброволна ликвидация

  Несъстоятелност на физически лица

  Ликвидационни асоциации / фондации

  Помощ за кредиторите в производството по несъстоятелност

  Помощните представители на длъжниците в производството по несъстоятелност

  Бизнес консултиране за събиране на вземания