ACTIVITATI AVOCATURA

 • Drept civil

  DREPT CIVIL

  Cabinetul de avocat Drahenberg Svetlana oferă consultanță și îndrumare la întocmirea și redactarea contractelor civile pentru persoane fizice și juridice care activează pe teritoriul României sau au domenii de activitate extinse la nivel internațional.

  Aceste servicii pot include și asistarea clienților la discuții anticipate încheierii contractelor și, ulterior, participarea la negocierea acelor contracte.

  De asemenea, asigurăm activităti de modificare a contractelor comerciale și de urmărire a executării legale și corecte a contractelor încheiate de clienții noștri fără participarea reprezentanților Cabinetului de avocat Drahenberg Svetlana.

  Asigurăm consultanță și îndrumare la întocmirea, negocierea și redactarea următoarelor CONTRACTE pe care le indicăm strict cu titlu exemplificativ:

  - Contracte de vanzare-cumparare de bunuri imobile și mobile corporale, și incorporale, de acțiuni și/sau fonduri de comerț

  - Contracte de furnizare sau de distribuție

  - Contracte de închiriere și/sau alte forme de locațiune

  - Contracte de împrumut și/sau împrumut cu garanții

  - Contracte de comision

  - Contracte de depozit pentru persoane fizice sau ca obiect de activitate comercială

  - Contracte de transport și expediție

  - Contractul de asigurare și reasigurare

  - Contracte de asociere în participațiune

  - Contracte de prestări de servicii

  - Alte forme de convenții și/sau alte contracte nenumite.

  - Contracte cu titlu gratuit care pot fi redactate de Cabinet de avocat Drahenberg Svetlana

  - Donații

  - Contracte de comodat

  - Testamente


  PROPRIETATE MOBILIARĂ ȘI IMOBILIARĂ

  - Asigurăm consultanță referitoare la modurile de dobândire a dreptului de proprietate și cu privire la modurile de exercitare a tuturor prerogativelor dreptului de proprietate

  - Consultanță și asistență la transmiterea drepturilor de proprietate inter-vivos si mortis causa

  - Consultanță cu privire la concesionarea bunurilor proprietate publică, a serviciilor publice și a activităților economice de interes național sau local

  - Consiliere în cadrul procedurii de expropriere pentru cauza de utilitate publică

  - Consultanță si concilere la închirierea și încheierea leasing-ului în domeniul mobiliar si imobiliar

  - Consultanță cu privire la drepturi din domeniul funciar, regimul circulației juridice a terenurilor,

  - Circulația juridică a terenurilor în contextul reobținerii drepturilor de proprietate

  - Reprezentarea clienților în litigii privind fond funciar

  - Consultanță juridică în materie de drepturi reale: drept de proprietate, drept de servitute, drept de abitație si reprezentare în actiuni de revendicare imobiliară.

  - Îndeplinirea procedurii de solicitare a întocmirii și înregistrării actelor privind cadastru, intabulare și a sarcinilor privind imobilele(exemplu înscrierea sau radierea ipotecilor).

  - Consultanță în domeniul tranzacțiilor imobiliare și asigurarea de due diligence pentru client în vederea achizitionarii imobilelor.


  ASIGURĂM ASTENȚĂ ÎN CADRUL PROCEDURII DE EXECUTARE SILITĂ MOBILIARĂ ȘI IMOBILIARĂ

  - Îndeplinim procedura de legalizare a sentințelor judecătorești în vederea punerii în executare, în cauzele în care am asistat clienții Cabinetului de avocat Drahenberg Svetlana,

  - Îndeplinim procedura de investire cu formulă executorie a instrumentelor bancare sau altor titluri ale instanțelor de judecată,

  - Acordăm asistență și reprezentare juridică în cadrul procedurilor de punere în executare silită a hotărârilor judecătorești și a altor titluri executorii,

  - Asistăm și reprezentăm clienții Cabinetului de avocat Drahenberg Svetlana în procedura executării silite exercitată prin intermedul executorilor judecătorești,

  - Formulăm și susținem contestații la executare și/sau alte forme de opoziții la executarea silită.

  Mai mult

 • Societati comerciale

  PERSOANE JURIDICE DE DREPT PRIVAT. SOCIETĂȚI CIVILE ȘI COMERCIALE

  Cabinetul nostru de avocat desfașoară activitati de asistență și de consultantă juridică pentru persoane juridice de drept privat, implicit pentru societățile comerciale. Pentru acești clienți promovăm colaborările cu regim permanent.

  În general, acordăm consultanță juridică tuturor societăților civile, comerciale raportat la prevederile Legii 31 din 1990 privind societățile comerciale, precum și asociațiilor și fundațiilor care functionează în conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern nr. 26 din 2000 privind asociațiile și fundațiile.

  Asistăm la înființarea și înregistrarea societăților comerciale conform Legii nr. 26 din 1990 privind registrul comertului și, ulterior, asistăm la activitatea curentă a societăților prin asigurarea consultanței permanente privind cadrul legislativ aplicabil în domeniul de activitate specific pentru fiecare societate.

  De asemenea, reprezentăm asociațiile și fundațiile la intocmirea actelor privind constituirea și înregistrarea functionării, precum și la demersurile de înregistrare în fața instanțelor judecatorești și a celorlate autorități competente.

  În special, clienților persoane juridice cu care colaborăm pe baza contractelor de asistență juridică permanentă, le asiguram suport și documentare legislativă pentru fiecare obiect de activitate desfașurat de aceștea. În acest caz, clentii nostri benficiază de opinii juridice și de informare pentru fiecare aspect al activității lor raportat la legislatia în vigoare. Le indicăm care sunt avizele necesare, instituțiile competente pentru suport sau pentru avizare.

  În functie de specificul și de necesitățile fiecarei persoane juridice-societate civilă sau comercială, asociație sau fundație, se va identifica și se va negocia, în mod distinct, spectrul de activitati care intră în sarcina cabinetului nostru.

  Încercam sa promovam ideea de stabilitate, de parteneriat permanent și de încredere. Doar beneficiind de un astfel de tratament, clienții nostri ne sunt loiali si ne recomandă cu încredere.

  Acordăm consultanța juridică pentru societăți comerciale în activitatea acestora raportat la prevederile Legii nr. 31 din 1990 privind societatile comerciale de la înființarea societăților și ulterior, pentru fiecare societate în parte identificăm prevederile legale raportate la obiectul acestora de activitate, comunicându-le cadrul legislativ aplicabil în domeniul de activitate specific fiecarei societati.

  Astfel, întocmim și redactăm acte constitutive pentru societățile comerciale, conform consultărilor prealabile cu reprezentanții legali ai societății, consultații prin care se identifică obiectul de activitate, reprezentanții și atribuțiile acestora, capitalul social investit, sedii sociale și secundare,etc...

  Pentru societățile în funcțiune asigurăm întocmirea actelor de modificare a actelor constitutive.

  În prealabil înregistrarii sediilor lucrative, asigurăm consultanța juridică în vederea obținerii avizelor de funcționare specifice activităților alese pentru sediul lucrativ.

  Acordăm consultanță cu privire la probleme de actionariat și/sau neîntelegeri între asociați.

  Participăm la Adunările Generale ale Asociaților sau Acționarilor pentru asigurarea suportului juridic necesar în luarea deciziilor.

  Consultăm clienții privind legislatia aplicabilă în domeniul concurenței comerciale loiale și problemele care pot să apara în acest domeniu.

  Spectrul de activități de asitență juridica acordat persoanelor juridice societăți civile, comerciale și/sau asociații și fundatii este destul de vast, cu titlu exemplificativ indicăm:

  - Întocmirea și redactarea actelor constitutive

  - Întocmirea actelor modificatoare ale actelor constitutive

  - Acordarea consultanței juridice în vederea obținerii avizelor specifice de funcționare

  - Acordarea consultanței cu privire la probleme de actionariat și/sau în cazul neîntelegerilor ivite între asociați, membri sau parteneri

  - Participarea la adunările generale ale asociaților, acționarilor sau a membrilor pentru asigurarea suportului juridic necesar în luarea deciziilor și/sau reprezentarea intereselor în cadrul acelor adunări

  - Consultarea clienților privind legislația aplicabila în domeniul concurenței loiale și identificarea problemelor care pot sa apara în acest domeniu

  - Reprezentarea societăților în fata Oficiilor Registrului Comertului pentru înregistrarea mențiunilor modificatoare sau constitutive și pentru obținerea tuturor formelor de publicitate a acestor acte

  - Reprezentarea asociațiilor și fundațiilor în fata instanțelor pentru înregistrarea mențiunilor modificatoare, completatoare sau constitutive și pentru obținerea tuturor formelor de publicitate a acestor acte.


  ASISTENȚĂ ÎN ADMINISTRAREA AFACERILOR

  Titulatura de “Asistență în administrare a afacerilor” pe care incercăm sa o promovăm este destul de generală, fiind constienți de faptul că este foarte greu să cuprinzi toată sfera de activități pe care le implică afacerile, noi ne propunem să asiguram tot sprijinul nostru în domeniul juridic pentru dezvoltarea afacerilor clienților noștri.

  Oferim consultanță juridică, catalogată ca a fi permanentă, clientilor societăți comerciale, reprezentatilor persoanelor juridice afiliate si clienților corporativi. De asemenea, acordăm consiliere managerilor acestor persoane juridice cu privire la domeniul legal în care activează și la legislația aplicabilă fiecărui segment de interes-relații parteneriale, relații angajat-angajator, client-furnizor, etc.

  Având în vedere importanta esențiala a raportării activității economice la legislația în vigoare, ținând cont de caracterul foarte dinamic a legislației, asigurăm consultanță privind aspecte legale privind managementul deciziilor în operatiuni curente sau sub aspectul deciziilor de perspectivă.

  Participăm la adunarile generale ordinare sau extraordinare ale asociaților sau acționarilor cu care colaborăm și, în funcție de mandatul acordat putem reprezenta interesele părții pe care o reprezentăm ăn funcție de dreptul de vot pe care îl deține.

  Concepem contracte pentru orice formă de colaborare civilă, contracte de prestari de servicii, de distribuție, de vânzare, locațiune, intermediere, etc. Prezentăm clienților noștri evaluarea și minimizarea riscurilor legale contractuale și soluții pentru evitarea blocării raportului civil creat.

  Consiliem clienții nostri privind problemele financiare și fiscale în activitatea curentă a acestora, colaborând cu departamentele financiar-contabile a acestora.

  De asemenea, le asiguram consultanță și asistență juridică în domeniul dreptului muncii și în eventuale conflicte de muncă, de salarizare.

  Activitățile prezentate sunt doar cateva exemple din aspectele de management și administrare a afacerilor supuse atenției noastre.


  RECUPERAREA CREANȚELOR

  Din analiza situației economice actuale, raportat la o analiză a ultimilor ani financiari, am identificat o prezență a instabilității raporturilor contractuale în domeniul comercial, civil prezentă pe tot teritoriul țării. Pentru unele situții justificarea instabilității ar fi dată de teoria crizei economice generale care se reflectă până la nivel de companie mica. În alte cazuri am identificat proasta administrare a afacerilor și imposibilitatea ințelegerii mecanismelor de adaptabilitate în mediul concurențial. Având în vedere faptul că și clienții sau partenerii noștri s-au contruntat și unii se mai confruntă cu astfel de raporturi instabile, noi am adoptat o noua tactica de abordare a acestor raporturi juridice.

  În situatia în care clienții noștri se confruntă cu probleme privind recuperarea creanțelor sau cu imposibilitatea recuperării la timp a facturilor curente – noi intervenim și promovăm operativitatea acțiunilor de comunicare, de colaborare în vederea recuperării a creanțelor într-un mod total diferit de abordare. Un debitor este în primul rand un partener, ci nu un pârât în proces, iar restanța la plată nu însemnă neaparat conflict sau diferend. Părțile au avut o colaborare bazată pe încredere, încredere care nu trebuie neglijata nici în momentul în care debitorul întarzie plata unei sau mai multor facturi. Parțile, la fel ca la începutul colaborarii, pot trata si negocia aceste situații, pot găsi soluții fără a ajunge la conflict și la procese.

  Noi asiguram asistarea si reprezentarea acestor clienți, în mod operativ, prin participarea la negocieri, la medieri, promovând concilierilor directe cu debitorii și identificarea soluțiilor.

  În unele cazuri, însă, metoda colaborării nu are efecte și iesuiază orice negociere și colaborare între creditor si debitor. În aceste spețe intervenim și asistăm clienții în procedura notificării anticipate acțiunilor în instanță, asigurăm redactarea notificărilor si somațiilor pentru recuperarea creanțelor conform legislației specificie evitării întârzierilor la plată.

  Asistăm și reprezentam clienții creditori în cadrul actiunilor promovate în fata instanțelor de judecată în litigii privind ordonanțe de plată, cereri cu valoare redusă, pretenții, etc.

  Asistam și susținem clienții în faza de executare silită a titlurilor de executare pe care le au, reprezentând interesele acestora în fața executorilor judecătorești, precum și în fața instanțelor și instituțiilor competente cu executarea silită.

  În cazul clienților debitori, care sunt neîntemeiat supuși executării silite, asistăm la formularea contestaților la executare sau în cadrul altor forme de acte procedurale si de aparare în procedura executării silite abuzive a creanțelor.


  REGISTRUL COMERȚULUI

  Organizarea și funcționarea societăților comerciale este supusă prevederilor Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată.

  Conform acestor prevederi societățile comerciale au obligația de a înregistra, pentru opozabilitate, anumite acte decizionale. Aceste înregistrări sunt operate, de regula, la Registrele Comerțului funcționale în raza teritorială a sediilor sociale a firmelor.

  Noi asigurăm reprezentarea și asistarea societăților comerciale în fața Oficiilor Registrului Comerțului pentru înregistrarea mențiunilor privind:

  - Înființarea societăților comerciale

  - Majorarea sau reducerea capitalului social

  - Modificarea structurii acționariatului sau participării asociaților la capitalul social

  - Modificarea denumirii, sediului societății comerciale

  - Modificarea obiectului de activitate principal sau secundar al societății

  - Deschiderea/Înregistrarea sediilor secundare puncte de lucru, agenții/reprezentanțe, sucursale și a altor unități lucrative

  - Schimbarea formei juridice

  - Fuziunea sau dizolvarea societăților comerciale

  - Lichidarea și radierea din Registrul Comerțului a societăților comerciale

  - Obținerea de certificate constatatoare, informații sau istoric al înregistrărilor mențiunilor la Oficiile Registrelor Comerțului.


  INSOLVENȚA ȘI REORGANIZAREA JUDICIARĂ ȘI/SAU FALIMENTUL

  Cabinetul nostru asigura asistarea și reprezentarea clientilor în calitatea acestora de creditori:

  - la adunarile creditorilor,

  - la verificarea actelor efectuate de administratorul judiciar sau de lichidator.

  De asemenea, solicitam în instanța solutionarea contestațiilor privind înscrierile în tabelul creantelor.

  Reprezentam interesele clienților debitori în raporturile cu creditorii, cu administratorii judiciari sau cu lichidatorii și în fata judecatorul sindic pe parcursul întregii proceduri reglementate de Legea insolvenței cu nr. 85 din 2014.

  Asistarea societătilor în perioada de reorganizare judiciară și acordarea suportului juridic pentru optimizarea operațiunilor și actelor efectuate în sustinerea activităților curente și depășirea cu succes a etapei reorganizării judiciare.

  Asigurăm consultanța și asistarea la dizolvarea și lichidarea voluntară societăților comerciale.

  Mai mult

 • Dreptul muncii

  DREPTUL MUNCII

  Cabinetul de avocat Drahenberg Svetlana este axat, în special, pe colaborarea cu persoane juridice, care sunt marea majoritatea lor societăti comerciale. Activând în această sferă, am constatat faptul că sunt inevitabile interferențele cu raporturile care țin de Dreptul muncii și de Securitatea Socială, raporturi în care intră direct angajatorii - persoane juridice.

  Mai mult ca atât, importanța majoră a legislației din domeniul protecției muncii și a asigurărilor sociale se face simțită în toate sferele de activitate, având în vedere faptul că activitatea în orice companie este desfășurată de angajații acesteea. Din această cauză persistă necesitatea acută de a adapta permanent activitatea angajaților la desele și diversele modificări a legislației din acest domeniu. Un procent foarte mare a populației este afectat direct de aceste modificări. În acest sens, arătăm că nu ne referim doar la modificările care țin de majorările salariale și consecințele acestor majorări.

  Pe parcursul desfășurării activității noastre am constatat că la nivelul diverselor instituții de stat, a companiilor mixte și chiar la nivelul diferitor societăți comerciale cu extindere internațională nu sunt corect aplicate normele dreptului municii și directivele legislatiei Uniunii Europene în domeniul protecției salariaților și a securității sociale.

  În mare parte, Cabinetul de avocat Drahenberg Svetlana a reprezentat angajatorii, în ceea ce privește negocieri contractuale, elaborararea fișelor de post, medierea conflictelor la nivel de unitate, asistență în cadrul procedurii cercetării disciplinare. Însă, sfera noastră de activitate nu este limitată la asitența angajatorilor, ci din ce in ce mai des suntem solicitați de angajați neîndreptățiți care din păcate ajung direct în instanță pentru ași recâștiga drepturile pe care le au.

  Noi oferim următoarele servicii:

  - Consultanță privind raporturile de muncă și obligațiile care decurg din rapoturile de muncă aferente angajatorilor și angajaților;

  - Redactarea contractelor colective de munca și a contractelor individuale de muncă;

  - Asistarea angajatorului la stabilirea atribuțiilor angajaților și managementul resurselor umane și reflectarea acestor atribuții în fișa postului;

  - Asistența persoanelor fizice și juridice în fața autorităților compentente din România privind relațiile de muncă și înregistrarea raporturilor de muncă;

  - Consultanță pentru încheierea contractelor individuale de muncă;

  - Asistența și reprezentarea angajaților și angajatorilor în litigii de muncă, în fața instanțelor de drept comun;

  - Asistența și reprezentarea în litigii privind repararea prejudiciului suferit de angajat, precum și repararea prejudiciului cauzat angajatorului;

  - Asistența și reprezentarea în litigii în legatură cu atragerea răspunderii salariatului pentru încălcarea clauzelor contractului de munca și a clauzelor de confidențialitate sau a obligațiilor decurgând din fișa postului;

  - Asistența și reprezentarea în contestații împotriva deciziilor de concediere a salariatului și în contestații împotriva deciziei de aplicare a sancțiunii disciplinare.

  Mai mult

 • Avocatul Familiei

  AVOCATUL FAMILIEI

  Vă prezentăm noul program de servicii destinate exclusiv persoanelor fizice și membrilor familiilor acestora, program denumit de noi „Avocatul Familiei”.

  Sarcina principală pe care ne-am propus-o în cadrul programului Avocatul Familiei este de a oferi clientului și familiei acestuia siguranța juridică a raporturilor în care se află cu familia sa, cu angajatorul, cu partenerii de afaceri, cu vecinul sau cu statul.

  Sfătuim clienții noștri persoane fizice ca pentru evitarea oricaror situații conflictuale și a neîntelegerilor, orice cetatean este bine ca anticipat oricărui raport juridic să solicite sfatul avocatului.

  Avocatul Familiei își propune să reprezinte clientul și să apere interesele acestuia și a familiei sale la aparitia situațiilor conflictuale. Și, de asemenea, să consulte clientul și familia acestuia pentru evitarea oricaror consecințe juridice negative ale actiunilor sau inactiunilor acestora.

  Avocatul Familiei propune următoarele servicii: - Consultații juridice privind bunurile proprii și/sau comune ale soților - Consultatii juridice privind testamente, moșteniri, donatii - Divorțuri si partaje - Dezbateri succesorale - Consilierea clientului și a membrilor familiei acestuia la semnarea contractelor de asigurare de viață sau pentru bunuri mobiliare si imobiliare, sau la încheiaerea polițelor de asigurare pentru minori - Consultanță privind închirierea, vânzarea bunurilor mobiliare si imobiliare proprii - Consultații privind achizitiile imobiliare ale clientilor - Asistența clientului și/sau a membrilor familiei sale in caz de arest sau reținere.

  Un capitol distict în programul Avocatul familiei este ocupat de MOȘTENIRI în carul caruia avocatul poate îndeplini următoarele operațiuni: - Consultanța și consilierea în materie de mostenirilor legale și/sau testamentare și asistarea clientilor la negocieri și incheierea conventiilor succesorale si a altor tranzacții succesorale. - Consultanță cu privire la stabilirea masei succesorale. - Asistență și reprezentare la partaje succesorale. - Promovarea acțiunilor pentru intrarea in posesia unei mosteniri

  Programul Avocatul Familiei prevede posibilitatea clientului și a fiecarui membru al familiei acestuia să ia legatura cu avocatul și sa beneficieze de consultație juridică detaliată referitor la situația juridică în care se află.

  În caz de necesitate, avocatul familiei se poate deplasa de urgență la locul incidentului pentru oferirea ajutorului juridic Clientului sau membrului familiei sale în anumite cazuri în care prezența urgentă a avocatului este impusă de împrejurare sau poate fi salvatoare.

  În cazul în care succesul procesului sau diferendului în care sunteți implicat este îndoielnic, puteti fi sigur că avocatul dumneavoastră vă va oferi spre analiză mai multe soluții și variante de ieșire din impas. Alegerea finală va apartine! Daca doriți să primiți mai multe informații cu privire la acest program, vă rugăm sa ne contactați!

  DOMENIILE ÎN CARE OFERIM SERVICII DE CONSULTANȚĂ, REPREZENTARE ȘI ASISTARE

  Având în vedere specificul psihologic accentuat al acestui domeniu juridic care reglementeaza relațiile privind căsătoria, familia și protecția copiilor, noi încercam să promovăm relații de mediere, întelegere și să oferim o conciliere juridică și psihologică specifică, adaptată la fiecare client sau speță în parte. Astfel, noi punem accent în principal pe CONSULTANȚA PROFESIONISTĂ acordată anticipat oricarei decizii sau acțiuni în instanta sau în relație cu oricare instituție a statului.

  La cererea clientilor, elaborăm OPINII JURIDICE.

  În general, optăm pentru PROCEDURA MEDIERII și oferim consultanță și sprijin în vederea soluționării conciliante și amiabile a diferendelor, cu scopul de a evita promovarea ulterioara a litigiilor. În situatia în care metoda medierii este inaplicabilă în speta, asigurăm reprezentarea și asistența în fața instanțelor de judecată. Asigurăm reprezentarea și asistarea în fata instanțelor de judecată de drept comun și în fața instituțiilor publice care pot fi implicate conform CODULUI CIVIL , conform Legii 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei si conform Legii 271 din 2004 privind promovarea drepturilor copilului.

  Asistăm și reprezentăm clienții noștri în litigii privind: - divorțuri - anularea căsătoriei - partajuri de bunuri comune ale soților - tagada paternității - acțiune în stabilirea paternității - stabilirea sau modificarea pensiilor de intreținere - adopții - autoritate părintească față de minori

  Mai mult

 • Asociatii si Fundatii

  ASOCIAȚII SI FUNDAȚII

  În colaborarea cu asociațiile și fundațiile, Cabinetul de Avocat Drahenberg Svetlana a identificat utilitatea următoarelor servicii pe care le poate acorda acestei categorii de persoane juridice:

  - Consultanță privind înfiintarea asociaților și fundaților

  - Întomirea actelor constitutive pentru asociații si fundații

  - Înregistrarea asociaților si fundaților și reprezentarea acestora în procedura înregistrarii în fața instanțelor de judecată, precum și, ulterior, în fața orgaelor fiscale și a celorlate instituții competente

  - Modificarea actelor constitutive ale asociaților si fundațiilor

  - Întocmirea actelor aditionale privind modificările intervenite

  - Întocmirea proceselor verbale pentru activitatea curenta a asociațiilor sau fundațiilor

  - Consilierea în procedura dizolvarii și, ulterior, in procedura lichidării

  - Consultanța în problemele și situațiilor legate de activitatea curentă cu respectarea si aplicarea dispozițiilor actelor constitutive și a legislației în vigoare

  - Reprezentarea asociațiilor și fundațiilor în fata instantelor de judecată pentru inregistrarea actelor juridice emise de asociatii si fundatii, precum și în cazul litigiilor de orice natură ivite între asociații și fundații și alte persoane fizice sau juridice.

  Mai mult

 • Litigii

  LITIGII ȘI DOMENIILE ÎN CARE OFERIM SERVICII DE REPREZENTARE ÎN INSTANȚĂ

  Cabinetul nostru de avocat ofera servicii de reprezentare în fata instantelor de judecată și în fata diferitelor autorități în procedura premergătoare acțiunilor introductive de instanță litigiilor.

  De asemenea, oferim consultanță si asistență juridică în privința procedurilor arbitrale.

  Optam pentru procedura negocierii și medierii conflictelor și oferim servicii de mediere în vederea ajungerii la o întelegere și a evitarii litigiilor. În cazul in care demersurile amiabile de stingere a conflictelor pentru cele care nu ajung la rezultatul scontat, asigurăm asistența și reprezentarea în instanță.

  Cu titlu exemplificativ indicăm o listă cu litigii în care asigurăm asistarea și reprezentarea:

  - acțiuni posesorii

  - revendicări imobiliare

  - obligarea la executarea, rezilierea, rezolutiunea contractelor civile

  - constatarea nulitatii absolute a contractelor civile

  - litigiile privind constructiile realizate fără autorizațiile legale

  - pretenții

  - obligatii “de a face”, “de a nu face”

  - succesiuni și partaje

  - iesire din indiviziune

  - evacuări

  - grănituiri

  - pretenții împotriva companiilor de asigurare sau reasigurare

  Asigurăm reprezentarea și asistarea societăților civile/comercile în fata instantelor de judecată de drept comun si de arbitraj privind:

  - litigii între profesioniști-societăți civile/comerciale

  -litigii între asociati, actionari sau între aceste persoane, în calitatea lor de asociat si terțe persoane

  - litigii referitoare la încalcarea obligatiilor contractuale și de obligare la executări contractuale

  - acțiuni în anulare pentru acte constitutive sau alte acte modificatoare a actelor constitutive

  - rezilierea și/sau rezoluțiunea contractelor

  - ordonanțe de plata

  -cereri cu valoare redusă

  Elaboram OPINII JURIDICE referitoare la riscul contractual, termene si modalităti de plată, transmiterea dreptului de proprietate, garantarea plății prețului, interpretarea clauzelor contractuale.

  ASISTENȚĂ ÎN CADRUL PROCEDURII DE EXECUTARE SILITĂ

  - Investirea cu formulă executorie a hotărârilor judecătorești în numele și pentru clienții noștri

  - Reprezentarea clienților în vederea îndeplinirii procedurilor de punere în executare silită a hotărârilor judecatorești

  - Medierea în cazul partajelor și lotizării și/sau în cazul punerii în executare a hotărârilor pronunțate în partaj

  - Investirea cu formulă executorie a instrumentelor bancare sau altor titluri în fata instanțelor de judecată

  - Asistență și reprezentarea societăților comerciale în vederea îndeplinirii procedurilor de punere în executare silită a hotărârilor judecătorești și a altor titluri executorii

  - Asigurarea colaborării cu executorii judecătorești

  - Formularea și susținerea contestaților si opoziților la executarea silită.

  Mai mult

 • Atestare acte

  Serviciul de atestare a actelor și documentelor prestate de către cabinetul nostru constituie unul din modurile de exercitare a profesiei de avocat, fiind reglementat ca atare prin art. 3 alin 1 litera c din Legea nr. 51 din 1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat.

  Cabinetul nostru de avocat asigură, în mod curent, serviciu de atestare a actelor juridice prin atestarea datei, conținutului și identității persoanei semnatare.

  Acest serviciu se acorda adiacent activităților de asistență și consultanță desfășurate de către cabinetul nostru, acordat la cererea clienților cabinetului.

  Serviciul de atestare a actelor asigurat de către Cabinetul nostru de avocat este destinat exclusiv clienților permanenți ai cabinetului.

  O alta condiție pe care o impunem pentru atestarea actelor este că atestăm doar actele redactate și concepute de către cabinetul nostru de avocat, respectiv, nu acceptam la atestare actele redactate de către clienți.

  Mai mult

 • Services EN/RU

  The main services offered by our law office in Bucharest (Romania):

  We provide consultancy and guidance on drafting civil and commercial contracts;

  Property and real estate services;

  We provide assistance in the property execution procedure;

  Assistance in business administration;

  Debt collection involvement;

  Registration of new commercial companies and amendments to company documents at the Romanian Commercial Registry;

  Merger or dissolution of commercial companies;

  Liquidation and deletion of commercial companies from the Commercial Registry;

  Labor law services;

  Program called "Family Lawyer";

  Establish of associations and foundations;

  We provide a legal service attestation service.

  Основные услуги, предлагаемые нашим адвокатским бюро в Бухаресте (Румыния):

  Редактирование коммерческих и гражданских договоров;

  Юридический консалтинг в области коммерческих предприятий и при заключении и исполнении коммерческих договоров;

  Регистрация коммерческих предприятий на территории Румынии, консультация и подготовленние документов для регистрации любых изменений в компании;

  Установление юридическoго адреса в Адвокатском бюро;

  Ликвидация коммерческих компаний и удаление из торгового реестра;

  Взыскания дебиторской задолженности с юридических лиц;

  Регистрация фондов и общественныx объединенияx;

  Юридический консалтинг для получения иммиграционных трудовых разрешений, визы, разрешений на пребывание;

  Консалтинг в области недвижимости. Оказываем помощь в процедуре закупки недвижимости и оформления имущества;

  Программа под названием «Семейный адвокат»;

  Предоставляем юридическую услугу аттестации документов;

  Трудовое право.

  Представительство в суде, любого уровня, в спорах коммерческого и гражданского права, семейного права и трудовых конфликтах;

  Mai mult